Clear Balance terapeuternas samlade erfarenheter och upplevelser......

Det är många av oss terapeuter som har erfarit den negativa sidan av dessa behandlinger som vi nämner och vi vill därför gå ut med denna information för att kunna hjälpa andra i samma situation.

Det finns naturligtvis en uppsjö av olika former av energibehandlingar. Vi inriktar oss här bara på de sorters energibehandlingar som inte använder några fysiska verktyg, där endast terapeuten är själva verktyget. Här finns flera olika former vilka oftast handlar om att terapeuten på något sätt överför eller kanaliserar energi via sin egen kropp vidare till klienten. När så sker följer alltid spår av terapeutens energi med, vilket inte alltid är fördelaktigt. 
 
Det absolut bästa skulle naturligtvis vara att var och en själv klarar att hålla sin egen energi ren, men tyvärr är det få människor som klarar att upprätthålla detta i dagsläget. Så när du väljer att ta emot någon form av energibehandling är det viktigt att du är uppmärksam på både vad du tar emot, och från vem du tar emot. Var extra vaksam när det tillförs energi.
 

Vad är en AuraTransformation ?

En AuraTransformation är en uppgradering av energisystemet där man går från 3:e dimensiones själsaura genom 4:e dimensionens indigoaura till 5:e dimensionens kristallaura.
 

Vad händer under en AuraTransformation?

Auraförmedlarens energisystem överför energi så att klienten får en skapad indigoaura under första behandlingen.  Det sker en duplicering av energisystem.

Under behandlingen löses själsauran upp och AuraFörmedlaren informerar om att klienten själv hämtar hem sin energi för skapandet av ett nytt uppgraderat aurasystem. Men det som egentligen sker är att det överförs information från AuraFörmedlarens energi som skapar den nya auran hos klienten. 

Det är inte bara klientens aurasystem som byts ut. Hela chakrasystemet på klienten manipuleras. Det påstås att man i indigoauran endast har 3 chakran, sakralchakrat (navelchakrat), hjärtchakrat och 3:e ögat, och att man i kristallauran endast har ett hjärtchakra. Under en AuraTransformation leds energin om till att använda de 3 chakrana i indigoauran och slutligen endast hjärtchakrat i kristallauran. Detta skapar naturligtvis en belastning. Det är ingen naturlig process! 

En naturlig kristallaura har hjärtat som drivkraft men använder naturligvis alla chakran.

AuraTransformationen stänger av ljuskanalen och låser klientens uppkoppling och en del klienter har t o m blivit tillsagda att inte på något sätt arbeta med ljusenergi. 

Många upplever också att den mediala förmågan minskar över tid. 
 
Själva resan genom dimensionerna sker egentligen naturligt hos alla människor nu, då en kollektiv medvetandehöjning pågår. Men via den här behandlingsformen får man en skapad indigoaura som sedan utvecklas till en kristallaura. Eftersom de här energissystemen är skapade energisystem så blir det konstgjorda auror som inte blir kompatibla med fortsatt medvetandehöjning. 

Många har mått mycket bra omgående efter sin AuraTransformation. Men efter en tid är det flera som har upplevt svåra smärtor i kroppen och svårigheter att komma vidare med sina liv och sin personliga utveckling. Det är viktigt att förstå att ju längre en AT sitter i ens energifält, desto allvarligare blir effekterna. 

Grundarens intention var förstås att hjälpa människor. De omedelbara effekterna var som sagt positiva för många. Och det finns säkert många som mår bra där de är just nu. Men väldigt många har över tid mått mycket dåligt efter denna behandling. 
 

Efter AuraTransformationen

Efter en AuraTransformation sker en sk kristalliseringsprocess där energin börjar leta sig in i kroppen och man kristalliserar på cellnivå. Det påstås att obalanser trycks ut och man tvingas bearbeta det som man tidigare har gömt undan. Nu är det återigen viktigt att komma ihåg att det är inte den egna energin utan den skapade energin, den artificiella energin, som letar sig in i systemet. Det som egentligen händer är att obalanser uppstår pga att klientens egen energi inte får uttryck längre. Klientens medvetande övertas/kapas för att bli en del av den kollektiva energin i Auratransformationens rörelse. Obalansen som uppstår kan liknas vid ett inbördeskrig.
Det naturliga energiflödet blockeras.Vår fria vilja tas över.  Immunförsvaret försvagas. Grundaren av AuraTransformation avled själv i skelettcancer, något som doldes och mörklades fram till hennes död. 

Många drabbas av fysiska åkommor efter sin AuraTransformation. Bland allvarligare sådana är: hjärtproblem, besvär med mjälten, värk i kroppen, inflammatoriska sjukdomar och hälsporre. 

Emotionellt kan man uppleva isolering, nedstämdhet, en känsla av att inte komma vidare, meningslöshet. Man kan känna sig känslokall och få andra förändringar i sin sinnesstämning.
 

Går det att ta bort sin AuraTransformation?

Svar: Ja! Ingen energi är statisk. 

Den kosmiska lagen har gett oss alla en fri vilja. Precis som du hade en fri vilja när du gjorde din AuraTransformation har du en fri vilja att avlägsna din AuraTransformation.  Det är dock viktigt att du vänder dig till någon som är kunnig inom området.
I Clear Balance Terapeut-team finns en stor kunskap då flera av terapeuterna har genomgått AuraTransformation och några har varit AuraFörmedlare. Vi har alla med hjälp av  Clear Balance avlägsnat allt som har med AuraTransformation och dess rörelse att göra. Vi har därmed blivit fria att komma vidare i vår medvetandehöjning och personliga utveckling. 

Alla terapeuter inom Clear Balance besitter kunskaperna att avlägsna en AuraTransformation. Flera av terapeuterna har personliga erfarenheter av Auratransformation

Naturligtvis bemöts du med största respekt och vi har givetvis tystnadsplikt. 

"En konstgjord kristallaura växer eller  utvecklas inte i takt med att ditt medvetande höjs. Det som sker är att ditt ökade medvetande gör så att kristallauran växer inåt och ger dig mindre och mindre utrymme att röra dig i. Det blir som en tjock glasvägg. Detta kan skapa allvarliga fysiska och känslomässiga problem."

"Det artificiella energisystemet som skapas är en del av ett kollektivt medvetande inom Auratransformationens rörelse som livnär sig på individens medvetande."


Vad är Reiki?

Reiki är en av de äldsta kända energibehandlingarna och under den tid som Reiki gjorde sitt inträde gav den troligen också mänskligheten stor hjälp. Dock har mänsklighetens medvetandenivå förändrats sedan början av 1900-talet och av den anledningen är Reiki inte alls främjande för din utveckling idag. Tvärtom har vi  sett att den kan vara skadlig. Att den håller  människan tillbaka från sin naturliga utveckling, eftersom den arbetar i de lägre medvetandeprinciper som mänskligheten befann sig i för hundra år sedan.
 Det finns över 150 olika inriktningar inom Reiki, där alla säger sig vara kopplade till Reikikällan, så att energin de arbetar med är densamma. Med så många olika inriktningar är det samtidigt svårt att se hur det skulle vara helt fritt från människans egna präglingar. 
 

Vad händer under en Reiki behandling?

Energin från Reikikällan sägs stråla ner i huvudet, strömma genom särskilda energikanaler i kroppen och strålas sedan som värme genom terapeutens händer vilken sedan överförs till klienten. Redan där överförs energiminnen från terapeuten till klienten, vilket gör att behandlingen inte blir helt ren. 
 
Reiki arbetar med symboler och initieringar, som placeras i energikropparna hos både terapeut och klient. Dessa symboler sägs öppna upp, skydda eller blockera energier. I situationer där livet upplevs utmanande kan det för vissa vara lockande att söka en snabb lösning för att slippa ansvara för de energier / känslor man bär på. Reiki kan då vara hjälpsamt i stunden, och ge individen en paus, det är dock en falsk trygghet. Man ska vara medveten om att initieringar med Reiki medför en stor risk att man låser sitt medvetande på en lägre nivå än man har potential för.
 

Efter behandling med Reiki.

Reiki arbetar i 3 dimensionens själsaura, som var den aura de flesta hade i början av 1900-talet och som vissa fortfarande har kvar. I nuläget har vi tillgång till långt högre dimensioner och medvetandegrader än vad som tidigare varit möjligt. Det som tidigare upplevdes hjälpsamt blir nu till en låsning när man önskar ta sig vidare upp i dimensioner och medvetandehöjningar. Man sitter fast i 3:e dimensionens själsaura och dess begränsningar. I själsauran är det svårt att stå i sin egen kraft då vi lever i ett kollektivt medvetande, och därför har svårt att finna vår egen sanning. Det är många som upplever det svårt med gränssättningar och utplånar sig själva för andras behov. 
 

Går det att avlägsna Reiki-Initieringar?

Svar ja.
Vårt syfte med att gå ut med den här informationen är att förmedla till de som vill ha hjälp vidare, att Clear Balance kan eliminera alla Reiki-initieringar och återskapa fritt flöde i ditt energisystem. Det kommer möjliggöra en fortsatt personlig utveckling för individen.  
 

Meny, klicka på bild.